Reklamačný poriadok a záruka na tovar

Reklamácie tovaru sú riešené v súlade s platným právnym poriadkom.

Na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu www.motowear.sk sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Za chyby vzniknuté prepravcom neručíme.

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po jeho obdržaní a prípadné zistené chyby oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na adresu info@motowear.sk, alebo písomne na adresu Predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na chyby:

  1. vzniknuté nie bežným používaním
  2. nesprávnym používaním výrobku
  3. nesprávnym skladovaním
  4. mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii a výmene tovaru:

  1. informujte nás o reklamácii (výmene tovaru) telefonicky, e-mailom, alebo písomne
  2. tovar zašlite ako doporučený balík na hore uvedenú adresu (** nie na dobierku)
  3. e-mailom uveďte dôvod reklamácie (výmeny tovaru) a vašu adresu
  4. k reklamácii priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

** V prípade zaslania reklamovaného tovaru dobierkou si Predávajúci vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať a odoslať späť na adresu a náklady Kupujúceho.
** Pri výmene tovaru za iný, znáša náklady na prepravu Kupujúci.

Po doručení reklamovaného tovaru na náklady Kupujúceho na adresu sídla Predávajúceho, bude Kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o tejto skutočnosti. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Kupujúci s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení a záručný list). Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou.

Oznámenie o možnosti alternatívneho riešenia sporu medzi e-shopom a spotrebiteľom

Oznámenie o možnosti alternatívneho riešenia sporu medzi e-shopom a spotrebiteľom
V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim alebo ak sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov") právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie sa podáva príslušnému subjektu v zmysle § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Podania je možné urobiť prostredníctvom platformy internetového systému riešenia sporov na úrovni EÚ, ktorá sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr alebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Touto formou však môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov v zmysle § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania, maximálne však do výšky 5 EUR vrátane DPH. Ak sú príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ má taktiež právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim alebo ak sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov") právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie sa podáva príslušnému subjektu v zmysle § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Podania je možné urobiť prostredníctvom platformy internetového systému riešenia sporov na úrovni EÚ, ktorá sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr alebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí Prílohu 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Touto formou však môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov v zmysle § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania, maximálne však do výšky 5 EUR vrátane DPH. Ak sú príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ má taktiež právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.